Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) i člana 198.
stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011,83/2014, – dr.
zakon, 5/2015 i 44/2018) „PEPA” SUR STR SZR Ilić Tihomir Preduzetnk, Crni vrh bb,
Divčibare, dana 21.08.2019. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

SVRHA I CILJ PRAVILNIKA

Član 1.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) je opšti akt, odnosno glavni
dokument koji je donet u svrhu bližeg regulisanja zaštite podataka o ličnosti lica koja se nalaze u
okviru organizacije Preduzetnika, ili u određenoj vezi sa njim (pre svega, zaposlenih, saradnika,
konsultanata i lica angažovanih na drugi način od strane Preduzetnika, kao i lica sa kojima
Preduzetnik ima uspostavljen određeni vid poslovne saradnje, a čije podatke Preduzetnik obrađuje,
npr. Korisnika usluga, kupca i klijenata), a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).
„PEPA” SUR STR SZR Ilić Tihomir Preduzetnk, Divčibare, Crni vrh bb, MB: 52370876,
PIB:105965344 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka u
okviru pružanja usluga smešzaja i ishrane u
skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon). Takođe, Rukovalac
garantuje sigurnost i privatnost na internet platformi koju koristi, a koja se nalazi na web adresi
www.pepa-divcibare.co.rs
Cilj donošenja Pravilnika je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade
podataka o ličnosti lica iz stava 1. ovog člana, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste
podataka koje se obrađuju, prava fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite
podataka, itd.
Pravilnik ustanovljava i obaveze zaposlenih u pogledu zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica, u
skladu sa zakonom.
Pojam „zaposleni”, obuhvata, osim zaposlenih u smislu Zakona o radu i lica angažovana na osnovu
ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o pružanju konsultantskih usluga, i slično, a koji
ugovori sadrže klauzulu kojom se angažovano lice od strane Preduzetnika obavezuje da poštuje
odredbe ovog Pravilnika, a čiji tekst je prilog i sastavni deo svakog pojedinačnog ugovora.

POJMOVI I SKRAĆENICE

Član 2.

 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon
o zaštiti podataka”, „ZZPL”);
 Zakon o radu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
5/2014, 13/2017 – odluka Ustavnog suda i 113/2017) (u daljem tekstu: „ZoR”);
 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije (u
daljem tekstu: „Poverenik”);
 Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili
odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i
identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili
jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog,
kulturnog i društvenog identiteta;
 Posebne vrste podataka o ličnosti su podaci kojim se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko
mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podataci, biometrijski
podaci, podaci o zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;
 Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili

neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje,
beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili
menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje,
širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili
uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 Rukovalac je Preduzetnik kao pravno lice koje u smislu ZZPL određuje svrhu i način obrade
podataka o ličnosti.
 Obrađivač je fizičko ili pravno lice, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime
rukovaoca.
 Primalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez
obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom
primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu
sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;
 Treća strana je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose,
rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod
neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;
 Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i
nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje
pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose
 Povreda podataka o ličnosti je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog
ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti
koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;
 Predstavnik je fizičko ili pravno lice sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Republike
Srbije koje je u skladu sa članom 44. ovog zakona ovlašćeno da predstavlja rukovaoca , odnosno
obrađivača u vezi sa njihovim obavezama predviđenim ovim zakonom.
PODACI O LIČNOSTI KOJE OBRAĐUJE RUKOVALAC

Član 3.

Preduzetnik može obrađivati sledeće podatke o ličnosti zaposlenih:
 Ime i prezime, adresa, datum i mesto rođenja, pol, bračno stanje, matični broj, broj lične karte,
državljanstvo, broj zdravstvenog osiguranja (LBO);
 Akademske i profesionalne kvalifikacije: stepen obrazovanja, titule, podatke o veštinama, znanju
stranih jezika, obukama, istorija zaposlenja, biografija;
 Finansijski podaci: broj bankovnog računa, podaci o zaradi i dodatanim naknadama;
 Podaci o izvršenju radnih obaveza: pozicija, procena nadzornog organa (lica), poslovna e-mail
adresa, IP adresa, pristupni kredencijali (npr. korisničko ime i lozinka);
 Komunikacijski podaci: e-mail, broj telefona, kontakt srodnika za hitne slučajeve, kao i drugi
podaci neophodni za izvršenje zakonom propisanih obaveza poslodavca i realizacije ugovora o
radu, dnosno drugog ugovornog odnosa između zaposlenog i Društva.
 Preduzetnik može obrađivati i određene kategorije posebnih vrsta podataka o ličnosti, poput
podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o verskom opredeljenju, a u skladu sa članom 17.
ZZPL , posebne vrste podataka o ličnosti zaposlenih za svrhu izvršenja obaveza ili primene
zakonom propisanih ovlašćenja u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite.
 Preduzetnik ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu ličnih podataka od onih koji su potrebni da bi se
ispunila navedena svrha. Ukoliko se obrada posebnih vrsta podataka vrši na osnovu saglasnosti lica
(na primer, kako bi se prilagodili uslovi obuke zdravstvenom stanju polaznika), ta saglasnost mora
biti data u pisanoj formi koja obuhvata detaljne informacije o vrsti podataka koji se obrađuju, svrsi
obrade i načinu korišćenja podataka.
Preduzetnik može obrađivati sledeće podatke o ličnosti korisnika usluga, kupaca/klijenata:

 Ime i prezime, datum rođenja, mesto rođenja, adresu prebivališta, broj pasoša, JMBG, kontakt e-
mail adresa, kontakt telefon.

Preduzetnik može obrađivati sledeće podatke o ličnosti kandidata za posao:
 Ime i prezime, datum i mesto rođenja;
 Akademske i profesionalne kvalifikacije sadržane u radnoj biografiji i motivacionom pismu
(stepen obrazovanja, titule, podaci o veštinama, znanju stranih jezika, obukama, lista prethodnih
poslodavaca; komunikacijski podaci: email, broj telefona).
Prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Društvo ne utvrđuje formu radne biografije već se
kandidatu ostavlja da je sam odredi. U tom smislu Društvo može doći u posed većeg obima
podataka od predstavljenog, voljom kandidata za posao. Svi prikupljeni podaci čuvaju se u periodu
do 1 godine u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao.

IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 4.

Preduzetnik prikuplja (elektronskim, pisanim ili usmenim putem) podatke o ličnosti direktno od lica
na koje se podaci odnose: zaposlenog lica, korisnika ili klijenta.
Preduzetnik može prikupljati podatke o zaposlenima i kandidatima za posao i iz drugih izvora, pre
svega bivših poslodavaca, pod uslovom da se radi o podacima koji su relevantni za zaposlenje. Svi
podaci, koji nisu nužni za obradu u predstavljene svrhe, biće trajno brisani.
SVRHA OBRADE PODATAKA

Član 5.

Preduzetnik obrađuje podatke o ličnosti u svrhe navedene u odredbama člana 6-9 ovog Pravilnika.
Ne obrađuje se više podataka ili širi krug podataka od onih koji su neophodni za ostvarenje
navedenih svrha.

ZAPOŠLJAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Član 6.

Preduzetnik obrađuje podatke o ličnosti za potrebe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa,
uključujući i druge ugovorne odnose po osnovu kojih Preduzetnik angažuje saradnike i konsultante,
kao što su podaci za potrebe utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacij kandidata za određena radna
mesta, za upravljanje radnim vremenom i odsustvima, za obračun zarada, putnih troškova i
dnevnica, za utvrđivanje naknada po osnovu bolovanja i drugih vidova odsustva sa radnog mesta, za
procenu napredovanja zaposlenih, za obezbeđivanje dodatnih obuka i edukacija i za disciplinske
postupke.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Član 7.

Preduzetnik se bavi pružanjem usluga smeštaja, smeštaja i ishrane i uslugana ishrane i pića (
smeštaj i ishrana individualnih gostiju i grupa kako odraslih lica tako i dece predškolskog i školskog
uzrasta). Preduzetnik obrađuje podatke o
ličnosti za potrebe usluga smeštaja u svojim ugostitlejskom obajktima hotel i konačište i radi
evidencije boravka u elektronsku knjigu boravišta Centralni informacijioni sistem u obalsti
ugostiteljstva i turizma, kao i radi izrade računa, avanskih računa i predračuna u skladu sa
Zakonom o E-fiskalizaciji. Podaci se prikupljaju neposredno od stranaka ili organozatora putovanja
tj turističkiih agnecija, kao i o školskih ustanova i predškolskih ustanova ( uvidom u dokumenta
(pasoš ili lična karta, zdrastvenu karticu, overen spisak učenika i dece od strane škole ili
predškoslke ustanove ), putem maila, telefona.
Prilikom rezervacije smeštaja koriste se sledeći podaci: ime, prezime, JMBG, prebivalipšte, mesto
rođenja, broj pasoša, broj lične karte, broj telefona.

Ostali podaci kao što su e-mail i mobilni telefon koriste se za potrebe komunikacije sa strankama i
slanje obaveštenja o vremenu check in ili check out-a, obaveštavanja o novim ponudama itd.
Podaci se čuvaju u našoj bazi podataka, hotelskom rezervacionom sistemu tj hotelskom booking
evidenciji.
U skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu svu dokumentaciju čuvamo u našem rezervacionom sistemu
dve godine nakon čega brišemo podatke iz sistema.
Podaci se ne koriste za druge upotrebe, niti se šalju trećim licima.
KOMUNIKACIJE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INFORMACIONA BEZBEDNOST

Član 8.

Preduzetnik obrađuje podatke o ličnosti u svrhu upravljanja i održavanja funkcionisanja
komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbednosti.
USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA RELEVANTNIM PROPISIMA

Član 9.

Preduzetnik obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja
sa relevantnim pravnim propisima, pre svega iz domena radnog i poreskog zakonodavstva zakona o
ugostiteljstvu..

PRISTUP I USTUPANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 10.

Pristup podacima o ličnosti ima samo Rukovalac i zaposleni kod Rukovaoca.
Podaci o ličnosti biće dostupni trećim licima izvan Rukovaocima samo u sledećim slučajevima:
 Preduzetnik će ustupati lične podatke trećim licima samo za potrebe navedene u nastavku pri
čemu će preduzeti sve potrebne mere kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju i obezbeđuju
u skladu sa važećim propisima.
 Preduzetnik može angažovati treća lica – pružaoce usluga – da vrše pojedine radnje obrade
podataka za račun i u ime Preduzetnika u kom slučaju, Preduzetnik ima svojstvo rukovaoca, a
pružaoci usluga svojstvo obrađivača podataka o ličnosti. U ovoj situaciji se obrađivaču ustupaju
samo podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, i obrađivači ih ne mogu koristiti za
druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka
definisaće se ugovorom između Preduzetnika i obrađivača.
 Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je to zakonom propisano.
 Ako je podatke potrebno proslediti radi realizacije Ugovora.
Obrađivači podataka o ličnosti nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u
druge svrhe, osim za obavljanje poslova koje im dodeljuje Rukovalac, a po osnovu Ugovora.
Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih pismenih uputstava Rukovaoca.
Rukovalac preduzima sve neophodne mere kako bi osigurala da se angažovani obrađivači strogo
pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pismenih uputstava Rukovaoca, kao i da su
preduzeli odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti.
Rukovalac podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji.

ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

Član 11.

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su
obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Preduzetnik će zadržati
podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog
roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

U skladu sa Zakonom o turizmu svu dokumentaciju o prodatim turističkim putovanjima, koji
uključuju Ugovor o putovanju sa fizičkim licima i njihovim podacima čuvamo u našem
rezervacionom sistemu dve godine nakon čega brišemo podatke iz sistema.
Podaci se ne koriste za druge upotrebe, niti se šalju trećim licima.
U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja
zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim
zakonima.
Lični podaci o zaposlenima kao i bivšim zaposlenima se u kadrovskoj evidenciji Preduzetnik u
skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada čuvaju trajno.

PRAVA LICA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 12.

 Pravo na informisanje
Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima,
obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak
i pre nego što počne obrada tih podataka.
 Pravo na pristup
Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Preduzetnika da
omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i
obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.
 Pravo na ispravku i dopunu
Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Preduzetnika zahtevaju
ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.
 Pravo na brisanje
Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Preduzetnika brisanje njihovih podataka o ličnosti
u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.
 Pravo na povlačenje pristanka za obradu
U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci
odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.
 Pravo na ograničenje obrade
Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada
njegovih podataka o ličnosti ograniči.
 Pravo na prenosivost podataka
Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu,
kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje,
nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.
 Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka
Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se
podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih
podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane
obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta
odluka značajno utiče na njegov položaj.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog
marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.
U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Preduzetnika na zahtev za
ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu Povereniku za
informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).

OBAVEZE ZAPOSLENIH
Član 13.

Zaposleni su obavezni da ustupe svoje lične podatke koji su neophodni da Preduzetnik ispunjava
svoje zakonske obaveza, kao i da obavlja tekuće poslovanje.
Zaposleni su obavezni da poštuju i štite lične podatke koje obrađuju tokom rada, u skladu sa
kadrovskim, tehničkim i organizacionim merama koje propisuje Rukovalac, odnosno poslodavac, a
u cilju zaštite integriteta podataka o ličnosti i prava lica na koje se ti podaci odnose.
Zaposleni mogu obrađivati samo one podatke kojima im je dozvoljen pristup, u skladu sa zadacima
koje obavljaju.

RUKOVALAC I LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Član 14.

Naziv rukovaoca: „PEPA” SUR STR SZR Ilić Tihomir Preduzetnk, Crni vrh bb, Divčibare
Kontakt telefon: 014/3577323, 063/8085898
Mail: hotelpepa@nst.co.rs
Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Ilić Branka
Zainteresovana fizička lica čiji su podaci predmet obrade od strane Rukovaoca može ostvariti svoja
prava o zaštiti podataka o ličnosti kao i sva pitanja i dileme u vezi njihovih prava na zaštitu
podataka o ličnosti u kontaktu sa licem za zaštitu podataka o ličnosti.
Lica za zaštitu podataka o ličnosti Rukovaoca je:
Ime i prezime: Branka Ilić
Kontakt telefon: 069/5085898
Mail: hotelpepa@ptt.rs
U skladu sa članom 58. Zakona obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti su:
– informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o
njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
– prati primenu odredbi ovog zakona, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili
obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti,
podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;
– daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati
postupanje po toj proceni, u skladu sa članom 54. ovog zakona;
– sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa
njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje
mišljenja iz člana 55. ovog zakona.
Rukovalac je obavestio Poverenika o licu za zaštitu podataka o ličnosti na propisanom Obrascu i na
zahtevanu mail adresu licezazastitu@poverenik.rs.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Ovaj pravilnik primenjuje se od 21.08.2019. godine, odnosno od dana početka primene Zakona o
zaštiti podataka o ličnosti.

„PEPA” SUR STR SZR Ilić Tihomir Preduzetnk

______________________________

Ilić Tihomir